EkumenickýŽalmy48

Žalmy

Veľký je Hospodin1 Pieseň. Žalm Kórachov­cov.
2 Veľký je Hos­podin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch.
3 Na radosť celej zeme krás­ne sa vy­pína vrch Si­on, sever­ný výbežok, mes­to veľkého Kráľa.
4 Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľah­livá ochrana.
5 Králi sa totiž zišli, pri­tiah­li spoločne,
6 no keď sa roz­hliad­li, užas­li a v zmätku zutekali.
7 Tam sa ich zmoc­nila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí;
8 ako keď východ­ný vietor triešti taršíšs­ke lode.
9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hos­podina zá­stupov, v meste nášho Boha: Boh ho upev­nil naveky. — Sela —
10 V tvojom chráme, Bože, roz­jímame o tvojej milos­ti.
11 Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je pl­ná spravod­livos­ti.
12 Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a jud­ské dcéry jasajú.
13 Prej­dite okolo Si­ona! Zrátaj­te jeho veže!
14 Dô­klad­ne si pre­zrite jeho opev­nenie! Prej­dite jeho palác­mi, aby ste moh­li rozp­rávať budúcemu po­koleniu,
15 že ten­to Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

EkumenickýŽalmy48

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček