EkumenickýŽalmy145

Žalmy

Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ1 Dávidov chválo­spev. (álef) Budem ťa vy­vyšovať, môj Boh a kráľ, dob­rorečiť tvoj­mu menu na večné veky. (bét)
2 Deň čo deň ti budem dob­rorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel)
3 Veľký je Hos­podin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť. (dálet)
4 Po­kolenie po­koleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hr­din­ské skut­ky. (hé)
5 Ú­chvat­nú slávu tvojej veleby a tvoje záz­račné diela chcem ospevovať. (váv)
6 Hovoriť budú o moci tvojich úžas­ných skut­kov, ja chcem rozp­rávať o tvojich veľkých činoch. (zajin)
7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)
9 Hos­podin je dob­rotivý voči všet­kým, zľutúva sa nad všet­kými stvoreniami. (jod)
10 Nech ťa chvália, Hos­podin, všet­ky tvoje skut­ky, nech ti dob­rorečia tvoji ver­ní. (kaf)
11 Nech hovoria o tvojom sláv­nom kraľovaní, nech rozp­rávajú o tvojej moci, (lámed)
12 aby sa ľudia do­zvedeli o tvojich hr­din­ských skut­koch a o slávnej nád­here tvoj­ho kráľov­stva. (mém)
13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich, dvíha všet­kých skľúčených. (ajin)
15 Na teba sa upierajú oči všet­kých, ty im dávaš po­krm v pravý čas. (pé)
16 Ot­váraš svoju ruku a ochot­ne sýtiš všet­ko, čo žije. (cádé)
17 Hos­podin je spravod­livý vo všet­kom, čo koná, a milos­tivý vo všet­kých svojich skut­koch. (kóf)
18 Hos­podin je blíz­ky všet­kým, čo ho vzývajú, všet­kým, čo ho vzývajú úp­rim­ne. (réš)
19 Pl­ní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a po­máha im. (šín)
20 Hos­podin chráni všet­kých, čo ho milujú, ale všet­kých bez­božníkov za­hubí. (táv)
21 Moje ús­ta budú chváliť Hos­podina, a všet­ko tvor­stvo nech dob­rorečí jeho svätému menu …na večné veky.

EkumenickýŽalmy145

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček