EkumenickýŽalmy46

Žalmy

Boh je naše útočisko a sila1 Zbor­maj­strovi. Od Kórachov­cov. Pieseň pre vy­soký hlas.
2 Boh je naše útočis­ko a sila, najis­tejšia po­moc v súženiach.
3 Pre­to sa nebudeme báť, hoci by sa zem pre­vrátila a vr­chy by sa klátili upro­stred mora,
4 hoci by hučali a penili sa jeho vody a vr­chy by sa trias­li, keď sa vzduje more. — Sela —
5 Rieka svojimi ramenami po­tešuje Božie mes­to, sväté príbyt­ky Naj­vyššieho.
6 Boh je upro­stred neho, ne­poh­ne sa; Boh mu po­môže na ús­vite.
7 Národy hučali, kráľov­stvá sa otriasali. Vy­dal hlas a zem sa rozp­lynula.
8 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —
9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:
10 za­stavuje voj­ny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni.
11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin zá­stupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. — Sela —

EkumenickýŽalmy46

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček