EkumenickýŽalmy148

Žalmy

Chváľte Hospodina z nebies1 Haleluja! Chváľte Hos­podina z nebies, chváľte ho na výsos­tiach!
2 Chváľte ho všet­ci jeho an­jeli, chváľte ho všet­ky jeho zá­stupy!
3 Chváľte ho sln­ko i mesiac, chváľte ho všet­ky jagavé hviez­dy!
4 Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami!
5 Kiež chvália meno Hos­podina, lebo on roz­kázal a boli stvorené.
6 Po­stavil ich na večné veky; vy­dal roz­kaz, ktorý ne­pominie.
7 Chváľte Hos­podina zo zeme: mor­ské ob­ludy i všet­ky oceány,
8 oheň, ľadovec, sneh i hmla, vích­rica, čo spĺňa jeho slovo,
9 vr­chy a všet­ky pahor­ky, ovoc­né stromy a všet­ky céd­re,
10 divá zver a všetok dobytok, plazy a ok­ríd­lené vtác­tvo,
11 po­zem­skí králi a všet­ky národy, kniežatá a všet­ci sud­covia zeme,
12 mláden­ci a pan­ny, starí i mladí!
13 Kiež chvália meno Hos­podina, lebo len jeho meno je vy­výšené; jeho veleba je nad zemou i nebom.
14 Vy­výšil roh svoj­ho ľudu na chválu všet­kých svojich ver­ných, Iz­raelitov, ľudu, ktorý mu je blíz­ky. Haleluja!

EkumenickýŽalmy148

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček