EkumenickýŽalmy49

Žalmy

Čujte to všetky národy1 Zbor­maj­strovi. Žalm Kórachov­cov.
2 Čuj­te to všet­ky národy, zbys­trite sluch všet­ci obyvatelia sveta,
3 jed­noduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými!
4 Moje ús­ta vy­slovia múd­re výroky a úvahy môj­ho srd­ca budú roz­um­né.
5 Na­kloním ucho k múdrym výrokom, za zvuku har­fy vy­javím svoje tajom­stvo.
6 Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma ties­ni zločin­nosť záškod­níkov,
7 ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vy­statujú sa veľkým bohat­stvom?
8 Ni­kto ne­môže vy­kúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia,
9 lebo pri­veľké je výkup­né za život. Navždy sa musí zriecť toho,
10 že bude žiť naveky a že ni­kdy ne­uz­rie hrob.
11 No pred­sa ho uzrie! Zomierajú múd­ri, hynie blázon i nerozum­ný a svoje bohat­stvo nechávajú iným.
12 Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci po­zem­ky po­menovali svojím menom.
13 Človek si v blahobyte ani ne­od­počinie, je ako zviera, ktoré hynie.
14 Taký je údel tých, čo si neroz­vážne dôverujú, aj ich na­sledov­níkov, čo sch­vaľujú ich reči. — Sela —
15 Rútia sa do ríše mŕt­vych ako ov­ce, sm­rť im bude pas­tierom. Zo­stúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozp­lynie v ríši mŕt­vych, zo­stanú bez svojich príbyt­kov.
16 Mňa však vy­kúpi Boh, vy­trh­ne ma z moci ríše smr­ti. — Sela —
17 Ne­maj obavy, ak nie­kto bohat­ne a množí blaho­byt svoj­ho domu;
18 veď keď zo­mrie, nič si ne­vez­me so sebou; jeho blaho­byt nezos­túpi za ním.
19 Aj keď si zaživa na­vráva: Chvália ťa, že si si dob­re počínal! —
20 pred­sa pôj­de k pokoleniu svojich pred­kov, ktorí už ni­kdy ne­uvidia svet­lo.
21 Človek v blahobyte to nechápe, je ako zviera, ktoré hynie.

EkumenickýŽalmy49

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček