EkumenickýŽalmy102

Žalmy

Hospodin, počuj moju modlitbu1 Mod­lit­ba bied­neho, keď je zúfalý a vy­lieva si žiaľ pred Hos­podinom.
2 Hos­podin, počuj moju mod­lit­bu, kiež moje volanie k tebe prenik­ne!
3 Ne­skrývaj svoju tvár predo mnou v deň súženia, na­kloň ku mne ucho, keď volám, rých­lo mi od­povedz!
4 Veď moje dni sa rozp­lynuli ako dym, kos­ti mám žeravé ako pah­reba.
5 Srd­ce mi usychá ako po­kosená tráva, aj chlieb už za­búdam jesť.
6 Od samého vzdychania mi telo vy­sch­lo na kosť.
7 Podobám sa pelikánovi na púšti, som ako sova v rozvalinách.
8 Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche.
9 Celý deň ma tupia moji ne­priatelia, zlorečia mi tí, čo proti mne zúria.
10 Veď popol jem ako chlieb, nápoj si riedim sl­zami
11 pre tvoj veľký hnev a tvoju roz­horčenosť, lebo si ma zo­dvihol a od­hodil.
12 Moje dni sú ako predĺžený tieň, usychám ako bylina.
13 Ty však, Hos­podin, zo­stávaš naveky, tvoja pamiat­ka je z pokolenia na po­kolenie.
14 Ty po­vs­taneš, zľutuješ sa nad Si­onom, lebo je čas prejaviť mu priazeň, nadišla tá chvíľa.
15 Tvoji sluhovia milujú jeho kamene, ľútosť ich zviera nad jeho tros­kami.
16 Báť sa budú po­hania tvoj­ho mena, Hos­podin, a všet­ci králi zeme tvojej slávy,
17 pre­tože Hos­podin znova vy­stavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve.
18 Skloní sa k modlitbe opus­tených a ne­po­hr­d­ne ich mod­lit­bou.
19 Nech sa to za­píše pre budúce po­kolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hos­podina,
20 že po­zrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hos­podin hľadel z neba na zem,
21 aby počul kvílenie väzňov a vy­slobodil od­súdených na sm­rť,
22 aby meno Hos­podina oznámili na Si­one a jeho chválu v Jeruzaleme,
23 keď sa zhromaždia národy a kráľov­stvá, aby slúžili Hos­podinovi.
24 Na ces­te mi pod­lomil silu, skrátil moje dni.
25 Hovorím: Môj Bože, neber ma v polovici mojich dní! Tvoje roky pre­tr­vávajú z pokolenia na po­kolenie.
26 Pradáv­no si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk.
27 Tie sa po­minú, ty ostaneš, všet­ko sa roz­pad­ne ako rúcho, vy­meníš ich ako odev, zmenia sa.
28 Ty si však ten is­tý a tvoje roky sú bez kon­ca.
29 Synovia tvojich služob­níkov budú bývať bez­pečne a ich po­tom­stvo bude stáť pev­ne pred tebou.

EkumenickýŽalmy102

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček