EkumenickýŽalmy147

Žalmy

Ako dobré je ospevovať nášho Boha1 Haleluja! Ako dob­ré je ospevovať nášho Boha, je to príjem­né a pat­rí sa ho chváliť.
2 Hos­podin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozoh­naných z Izraela;
3 uzdravuje skrúšených srd­com a ob­väzuje im rany.
4 On určil počet hviezd a všet­ky volá po mene.
5 Veľký a všemoc­ný je náš Pán, jeho múd­rosť je ne­smier­na.
6 Hos­podin sa ujíma po­kor­ných, bez­božných ponižuje až po zem.
7 Spievaj­te Hos­podinovi pieseň vďaky, spievaj­te nášmu Bohu pri zvuku citary.
8 Nebesia za­haľuje mračnami, na zem zo­siela dážď, vŕšky od­ieva trávou.
9 Dobyt­ku dáva kr­mivo a mladým hav­ranom, čo si krákaním žiadajú.
10 Nekochá sa v sile koňa, ne­má záľubu v svaloch muža.
11 Hos­podin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť.
12 Jeruzalem, oslavuj Hos­podina, Si­on, chváľ svoj­ho Boha!
13 On spev­nil závory tvojich brán, požeh­nal tvojich synov v tebe.
14 Tvojim hraniciam za­bez­pečuje po­koj, sýti ťa naj­lepšou pšenicou.
15 Po­siela na zem svoju reč, rých­lo sa šíri jeho slovo.
16 On sype sneh ako vl­nu, srieň roz­sýpa ako popol,
17 ľadovec roz­hadzuje ako od­robiny chleba. Kto odolá jeho mrazu?
18 Pošle slovo, na­stáva od­mäk, zošle vietor, a vody prúdia.
19 Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a roz­hod­nutia Iz­raelovi.
20 Ne­urobil tak inému národu, pre­to ne­poz­nali jeho roz­hod­nutia. Haleluja!

EkumenickýŽalmy147

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček