EkumenickýŽalmy83

Žalmy

Bože, nezostaň ticho, nemlč1 Pieseň. Ásafov žalm.
2 Bože, nezos­taň ticho, ne­mlč, Bože, nedop­raj si po­koj!
3 Veď tvoji ne­priatelia sa búria, tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu.
4 Proti tvoj­mu ľudu kujú záker­né plány, radia sa proti tým, ktorých chrániš.
5 Hovoria: Poďme, vy­hub­me ich, aby neboli národom, nech sa už meno Iz­rael ni­kdy ne­spomenie!
6 Svor­ne sa radili, uzav­reli zmluvu proti tebe
7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,
8 Gebal, Amón s Amálekom, Filištín­sko a obyvatelia Týru.
9 Pri­pojili sa k nim aj Asýrčania, po­silou sa stali Lótovým synom. — Sela —
10 Za­ob­chádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábinom pri po­toku Kíšon,
11 keď boli za­bití pri Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.
12 Za­ob­chádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zeébom, so všet­kými ich vod­cami ako so Zebachom a Cal­mun­nom,
13 s tými, čo hovorili: Za­ber­me Božie pas­tviny.
14 Môj Bože, za­ob­chádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vet­re.
15 Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory,
16 tak ich svojou búr­kou prena­sleduj a svojou vích­ricou ich vy­ľakaj!
17 Tváre im na­plň han­bou, Hos­podin, aby hľadali tvoje meno.
18 Nech sú navždy za­han­bení a preľak­nutí, nech sa han­bou za­pýria a nech za­hynú!
19 Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hos­podin, len ty si naj­vyšší na celej zemi.

EkumenickýŽalmy83

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček