EkumenickýŽalmy16

Žalmy

Ochraňuj ma, Bože1 Pamät­ný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!
2 Hovorím Hos­podinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťas­tia pre mňa.
3 Vo svätých, sláv­nych tej­to krajiny na­chádzam všet­ku svoju záľubu.
4 Množia sa út­rapy tých, čo bežia k iným bohom; ne­prinesiem im kr­vavú obetu, ich mená ani na pery ne­vez­mem.
5 Hos­podin, moje dedičs­tvo a kalich, ty si záruka môj­ho údelu.
6 Na utešených mies­tach pri­pad­la mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel.
7 Velebím Hos­podina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pri­pomínajú ob­ličky.
8 Stále si pred­stavujem Hos­podina, akoby mi bol po pravici; ne­sk­látim sa.
9 Pre­to sa srd­ce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,
10 lebo ma nenecháš v ríši smr­ti a svoj­mu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.
11 Dávaš mi po­znať ces­tu života, pl­nosť rados­ti v tvojej prítom­nos­ti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

EkumenickýŽalmy16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček