EkumenickýŽalmy2

Žalmy

Prečo sa búria národy1 Prečo sa búria národy a ľudia vy­mýšľajú darom­nos­ti?
2 Spolčujú sa po­zem­skí králi, vlád­covia sa spolu radia proti Hos­podinovi a jeho po­mazanému:
3 Roz­trh­nime putá a od­hoďme ich po­v­razy!
4 Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vy­smieva.
5 Vtedy v hneve pre­hovorí, svojou prch­kosťou ich vy­ľaká:
6 Ja som ustanovil svoj­ho kráľa na Si­one, na svojom svätom vr­chu.
7 Oznamujem roz­hod­nutie Hos­podina. Po­vedal mi: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil.
8 Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičs­tvo, končiny zeme do vlast­níc­tva.
9 Roz­biješ ich želez­ným prútom, rozt­lčieš ako hlinenú nádobu.
10 Králi, buďte teda roz­um­ní, sud­covia zeme, daj­te sa po­učiť!
11 S bázňou slúžte Hos­podinovi! Jasaj­te s chvením!
12 Boz­kávaj­te syna, aby sa neroz­hneval a nezahynuli ste na ces­te, lebo jeho hnev veľmi ľah­ko vzplanie. Blaho­slavení sú všet­ci, čo sa k nemu utiekajú.

EkumenickýŽalmy2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček