EkumenickýŽalmy77

Žalmy

Úpenlivo volám k Bohu1 Pre zbor­maj­stra Jedutúna. Ásafov žalm.
2 Úpen­livo volám k Bohu, volám k Bohu a on ma vy­počuje.
3 V deň svoj­ho súženia sa pýtam Pána, v noci neúnav­ne vy­stieram ruky. Moja duša od­mieta útechu.
4 Roz­pomínam sa na Boha a vzdychám, roz­jímam a môj duch sa trápi. — Sela —
5 Viečka mi držíš ot­vorené, som roz­rušený, ne­môžem ani hovoriť.
6 Pre­mýšľam o dávnych dňoch, o rokoch pradáv­nych.
7 V noci si spomínam, ako som hrával na strunách, pre­mýšľam a môj duch uvažuje:
8 Za­vr­huje vari Pán naveky a ne­prejaví už priazeň?
9 Navždy sa skončila jeho milosť a pre­stane hovoriť ďalším po­koleniam?
10 Za­budol Boh na zmilovanie, odo­prel v hneve svoje milo­sr­den­stvo? — Sela —
11 Po­vedal som si: Je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica Naj­vyššieho.
12 Chcem sa roz­pomínať na Hos­podinove skut­ky, pre­mýšľať o tvojich dáv­nych divoch.
13 Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, roz­mýšľať o tvojich skut­koch.
14 Bože, tvoja ces­ta je svätá! Ktorý boh je taký veľký ako náš Boh?
15 Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal po­znať národom.
16 Moc­ným ramenom si vy­kúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. — Sela —
17 Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a rozo­chveli sa, ba aj hl­biny sa zvírili.
18 Z oblakov sa valila voda, v mračnách duneli hromy a tvoje šípy lietali.
19 Tvoj hrom za­burácal vo vích­rici, svet os­vecovali bles­ky, zem sa trias­la a chvela.
20 Tvoja ces­ta vied­la morom, tvoj chod­ník cez šíre vody, no tvoje stopy nebolo vidieť.
21 Svoj ľud si viedol ako stádo Mojžišovou a Áronovou rukou.

EkumenickýŽalmy77

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček