EkumenickýŽalmy36

Žalmy

V srdci bezbožníka prehovára zloba1 Zbor­maj­strovi. Od Hos­podinov­ho sluhu Dávida.
2 V srdci bez­božníka pre­hovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami.
3 Je príliš samoľúby, aby uznal a znenávidel svoju vinu.
4 Slová jeho úst sú samá pod­losť a klam. Pre­stal konať roz­vážne a správ­ne.
5 Na svojom lôžku vy­mýšľa ne­právosť. Dáva sa na nedob­ré ces­ty, neštíti sa zlého.
6 Hos­podin, tvoje milo­sr­den­stvo siaha po nebesia a tvoja ver­nosť až k oblakom.
7 Tvoja spravod­livosť je ako Božie vr­chy, tvoje právo je ako mor­ské hl­biny. Ty, Hos­podin, za­chraňuješ ľudí i zver.
8 Bože, aká vzác­na je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
9 Sýtia sa hoj­nosťou tvoj­ho domu, na­pájaš ich z riavy tvojich slas­tí.
10 Veď u teba je prameň života. V tvojom svet­le uvidíme svet­lo.
11 Za­chovaj svoju milosť tým, čo ťa po­znajú, a spravod­livosť tým, čo majú úp­rim­né srd­ce.
12 Nech ma ne­pošliape noha pyšného a ne­odoženie ma ruka bez­božníkov.
13 Tam pad­li páchatelia ne­právos­ti, zrútili sa a ne­môžu vstať.

EkumenickýŽalmy36

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček