EkumenickýŽalmy33

Žalmy

Spravodliví, plesajte v Hospodinovi!1 Spravod­liví, plesaj­te v Hospodinovi! Statočným pri­stane chválo­spev.
2 Oslavuj­te Hos­podina citarou, hraj­te mu na desať­strunovej har­fe!
3 Spievaj­te mu novú pieseň, krás­ne a hlas­no rozo­zvučte struny!
4 Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.
5 Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.
6 Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.
7 Zhromaždil mor­ské vody ako do prieh­rady, oceány vlial do nád­rží.
8 Nech sa celá zem bojí Hos­podina, nech sa ho obávajú všet­ci obyvatelia sveta,
9 lebo po­vedal — a stalo sa, roz­kázal — a po­vs­tal svet.
10 Hos­podin marí zámery národov, nav­nivoč pri­vádza úmys­ly ľudí.
11 Hos­podinove zámery sú večné, úmys­ly jeho srd­ca pre­tr­vávajú po­kolenia.
12 Blaho­slavený národ, ktorého Bohom je Hos­podin, ľud, ktorý si on vy­volil za dedičs­tvo.
13 Hos­podin hľadí z nebies, vidí všet­kých ľudí.
14 Z miesta, kde tróni, po­zoruje všet­kých obyvateľov zeme.
15 Ten, ktorý každému zvlášť stvár­nil srd­ce, všíma si všet­ky ich skut­ky.
16 Kráľa nezach­ráni veľké voj­sko, hr­dinu ne­os­lobodí veľká sila.
17 Kôň je klam­ná po­moc, nezach­raňuje ani svojou veľkou silou.
18 Hos­podinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,
19 aby za­chránil ich dušu pred sm­rťou a ich život v čase hladu.
20 Naša duša očakáva Hos­podina, on je naša po­moc a náš štít.
21 V ňom sa raduje naše srd­ce, lebo dúfame v jeho sväté meno.
22 Hos­podin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!

EkumenickýŽalmy33

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček