EkumenickýŽalmy76

Žalmy

Boh je známy v Judsku1 Zbor­maj­strovi. Na strunovom nás­troji. Ásafov žalm. Pieseň.
2 Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli.
3 V Šáleme je jeho stan, na Si­one má svoj príbytok.
4 Tam polámal oh­nivé šípy s lukmi, štít a meč, voj­nové zbrane. — Sela —
5 Jasom a velebou pre­vyšuješ vr­chy od­veké.
6 Udat­ní hr­dinovia stali sa korisťou, spia svojím spán­kom; všet­kým bojov­níkom ochab­li ruky.
7 Tvoja hroz­ba, Boh Jákobov, omráčila jazd­ca i koňa.
8 Ty si hroz­ný. Kto ob­stojí pred tebou, len čo sa roz­hneváš?
9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľak­la a stích­la,
10 keď Boh po­vs­tal, aby súdil, aby za­chránil všet­kých ubiedených na zemi. — Sela —
11 Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš.
12 Dávaj­te sľuby Hos­podinovi, svoj­mu Bohu a spĺňaj­te ich! Nech všet­ci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň.
13 Kniežatá zbavuje od­vahy, hroz­ný je pre kráľov zeme.

EkumenickýŽalmy76

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček