EkumenickýŽalmy5

Žalmy

Hospodin, počuj moje slová1 Zbor­maj­strovi na flau­te. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, počuj moje slová, všim­ni si môj vzdych!
3 Vy­počuj moje hlas­né volanie, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe mod­lím!
4 Hos­podin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti pri­pravím obetu a počkám.
5 Ty pred­sa nie si božs­tvo, čo sa v bezbožnosti kochá, u teba nešľachet­ný ne­má mies­ta.
6 Po­výšen­ci pred tebou ne­ob­stoja; nenávidíš všet­kých, čo páchajú ne­právosť.
7 Vy­hubíš luhárov; kr­vilačný a klamár sa Hos­podinovi protiví.
8 Ja však z tvojej veľkej milos­ti smiem voj­sť do tvoj­ho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svätom chráme.
9 Hos­podin, veď ma svojou spravod­livosťou, lebo strieh­nu na mňa. Urov­naj svoju ces­tu predo mnou!
10 Veď na ich ús­ta nieto spoľa­hnutia, ich vnút­ro — samá skaza, ich hrd­lo — ot­vorený hrob, ich jazyk — samá úlis­nosť.
11 Bože, od­haľ ich vinu! Nech pad­nú pre svoje zámery! Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti od­porovali.
12 Nech sa radujú všet­ci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú! Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno.
13 Ty, Hos­podin, žeh­náš spravod­livého. Chrániš ho priazňou ako štítom.

EkumenickýŽalmy5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček