EkumenickýŽalmy73

Žalmy

Aký dobrý je Boh k Izraelu1 Ásafov žalm. Aký dob­rý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čis­té srd­ce!
2 No moje nohy tak­mer od­bočili, kroky sa mi skoro skĺz­li.
3 Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bez­božníci po­koj­ne žijú.
4 Veď ich nič ne­trápi, telo majú zdravé a vy­pasené.
5 Lopotu smr­teľníkov ne­poz­najú, nebývajú pos­ti­hnutí ako iní ľudia.
6 Pre­to nosia pýchu ako ná­hr­del­ník, od­ievajú sa rúchom násilia.
7 Oko im z tuku vy­čnieva, srd­ce majú pl­né výmys­lov.
8 Po­smievajú sa a zlomyseľne hovoria, po­výšene hrozia násilím.
9 Ús­ta dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi.
10 Pre­to sa ľud k nim ob­racia a dych­tivo sa na­pája.
11 Hovoria: Ako sa to do­zvie Boh? Po­zná to Naj­vyšší?
12 Na­ozaj, takí sú bez­božníci: stále bez obáv hromadia majetok.
13 Zbytočne som teda dbal o čistotu srd­ca a ruky si umýval v nevine.
14 Den­noden­ne som bitý, každé ráno bývam tres­taný.
15 Keby som si po­vedal: Budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa po­koleniu tvojich synov.
16 Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké.
17 Len keď som vošiel do Božej svätyne, po­chopil som, ako skončia.
18 Veru, staviaš ich na klz­ké mies­ta, necháš ich pad­núť do záhuby.
19 Ako rých­lo vy­j­dú nav­nivoč, zmiz­nú, hrôzou za­hynú!
20 Ako po pre­budení zmiz­ne sen, tak, Pane, za­vrh­neš ich ob­raz, keď sa zo­budíš.
21 Keď sa mi srd­ce roz­tr­pčovalo a pichalo ma v ľadvinách,
22 bol som hlupák, človek bez roz­umu, bol som pred tebou ako dobytča.
23 Ja však zo­stávam stále s tebou, držíš ma za pravicu.
24 Budeš ma viesť podľa svoj­ho zámeru a po­tom ma prij­meš do slávy.
25 Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi ne­mám záľubu.
26 Aj keď mi chrad­ne telo i srd­ce, Boh mi naveky bude skalou srd­ca i údelom.
27 Tí, čo sa od teba vzďaľujú, za­hynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí.
28 Mňa však Božia blíz­kosť blaží. V Pánovi, Hos­podinovi mám útočis­ko, pre­to ohlasujem všet­ky tvoje skut­ky.

EkumenickýŽalmy73

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček