EkumenickýŽalmy19

Žalmy

Nebesia rozprávajú o Božej sláve1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Nebesia rozp­rávajú o Božej sláve, ob­loha hlása dielo jeho rúk.
3 Deň dňu odo­vzdáva správu, noc noci zves­tuje po­znanie
4 bez reči, bez slov, ne­počuť ich hlas.
5 Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.
6 Ono vy­chádza ako ženích zo svoj­ho príbyt­ku, teší sa ako hr­dina, čo beží do cieľa.
7 Na jed­nom kraji nebies vy­chádza, na druhom za­padá; nič sa ne­skryje pred jeho páľavou.
8 Hos­podinov zákon je do­konalý, občer­stvuje dušu. Hos­podinovo roz­hod­nutie je spoľah­livé, ne­skúseného robí múd­rym.
9 Hos­podinove príkazy sú správ­ne, srd­ce na­pĺňajú radosťou. Hos­podinov príkaz je jas­ný, očiam dáva svet­lo.
10 Bázeň pred Hos­podinom je čis­tá, zo­stáva naveky; Hos­podinove výroky sú prav­divé, všet­ky sú spravod­livé.
11 Vzác­nejšie sú ako zlato, ako množs­tvo zlata rýdzeho; sladšie sú ako med, ako med z plástov.
12 Na­pomínajú aj tvoj­ho služob­níka; kto ich za­chováva, od­menu hoj­nú má.
13 Kto si uvedomuje svoje po­blúdenia? Zbav ma aj skrytých vín.
14 Ochráň svoj­ho sluhu aj pred spup­nými, aby ma ne­ov­lád­li. Po­tom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.
15 Nech ti je príjem­ná reč mojich úst a úvahy môj­ho srd­ca pred tebou, Hos­podin, moja Skala a môj Vy­kupiteľ!

EkumenickýŽalmy19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček