EkumenickýŽalmy40

Žalmy

Túžobne som očakával Hospodina1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Túžob­ne som očakával Hos­podina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc.
3 Vy­tiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi po­stavil na skalu a spevňuje moje kroky.
4 Do úst mi vkladá novú pieseň, chválo­spev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina.
5 Blaho­slavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hos­podina a ne­ob­racia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klam­stvu.
6 Veľa divov si vy­konal, Hos­podin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik ne­vyrov­ná. Chcel by som to hlásať a vy­rozp­rávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.
7 Obetu ani dary si ne­praješ, ale ot­voril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal.
8 Vtedy som po­vedal: Hľa, pri­chádzam. Vo zvit­ku je na­písané o mne,
9 že mám pl­niť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, vo svojom vnút­ri mám tvoj zákon.
10 Radost­ne som oznámil spravod­livosť vo veľkom zhromaždení. Nezav­rel som svoje ús­ta, Hos­podin, ty to vieš.
11 Nenechal som si tvoju spravod­livosť pre seba. Rozp­rával som o tvojej ver­nos­ti a spáse. Ne­utajil som tvoju milosť a prav­du pred veľkým zhromaždením.
12 Ty, Hos­podin, ne­odopieraj mi svoje milo­sr­den­stvo! Tvoje milo­sr­den­stvo a ver­nosť nech ma ustavične chránia!
13 Zo­vreli ma ťažkos­ti, ktorým niet počtu. Doľah­li na mňa moje viny, ne­môžem pre ne ani vzhliad­nuť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam od­vahu.
14 Hos­podin, ráč ma vy­slobodiť! Hos­podin, ponáhľaj sa mi na po­moc!
15 Nech sa za­han­bia a za­pýria všet­ci, čo ma chcú pri­praviť o život. Nech od­tiah­nu za­han­bene tí, čo sa tešia z môjho nešťas­tia.
16 Nech zmeravejú od han­by tí, čo mi po­smešne hovoria: Tak ti treba!
17 Nech sa v tebe tešia a radujú všet­ci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria: Hos­podin je veľký.
18 Ja som však bied­ny a úbohý, ale Pán na mňa mys­lí. Ty si moja po­moc a zá­chrana, môj Bože, ne­váhaj!

EkumenickýŽalmy40

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček