EkumenickýŽalmy31

Žalmy

Hospodin, k tebe som sa utiekal1 Zbor­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Hos­podin, k tebe som sa utiekal, nech nie som ni­kdy za­han­bený. Za­chráň ma svojou spravod­livosťou!
3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma za­chráň! Buď mi opev­nenou skalou, pev­nosťou mojej spásy.
4 Veď ty si moja skala, moja pev­nosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.
5 Vy­veď ma z osídla, ktoré mi na­stavili. Ty si pred­sa moja pev­nosť.
6 Svoj­ho ducha zverujem do tvojej ruky. Vy­kúpil si ma, Hos­podin, ver­ný Bože.
7 Nenávidím tých, čo uc­tievajú már­ne mod­ly. Ja dúfam len v Hospodina.
8 Smiem jasať a radovať sa z tvojej milos­ti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej ties­ni.
9 Ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa, po­stavil si mi nohy na voľné prie­s­trans­tvo.
10 Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Moje oči, duša i telo ochab­li od žiaľu.
11 Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlast­nou vinou mi opad­la sila a moje kos­ti skreh­li.
12 Všet­ci moji od­por­covia, naj­mä susedia, ma po­tupujú. Som po­strachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verej­nos­ti, utekajú predo mnou.
13 Vy­padol som im z mysle ako mŕt­vy. Podobám sa na roz­bitú nádobu.
14 Počul som pred­sa šep­kanie mnohých: Hrôza zo všet­kých strán! Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život.
15 Ja len tebe dôverujem, Hos­podin. Po­vedal som: Ty si môj Boh.
16 V tvojej ruke je môj čas. Vy­trh­ni ma z moci ne­priateľov a prena­sledovateľov.
17 Roz­jas­ni tvár nad svojím služob­níkom. Za­chráň ma svojou milosťou!
18 Hos­podin, nedaj ma za­han­biť, veď som volal k tebe. Bez­božníci sa za­han­bia, umĺk­nu v ríši mŕt­vych.
19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehaneb­ne a po­hŕdavo proti spravod­livému.
20 Aká ne­smier­na je tvoja dob­rota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Pre­ukázal si ju tým, čo sa zjav­ne utiekajú k tebe.
21 Schováš ich vo svojom ú­kryte pred ľud­skou záker­nosťou. Skryješ ich vo svojom príbyt­ku pred svár­livými jazyk­mi.
22 Hos­podin je zvelebený, lebo mi záz­račne prejavil milosť v obkľúčenom mes­te.
23 V úzkosti som si po­vedal: Od­vr­hnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vy­počul môj úpen­livý hlas, keď som k tebe volal o pomoc.
24 Miluj­te Hos­podina všet­ci jeho zbožní. Hos­podin chráni ver­ných, no vr­chovato od­pláca po­výšen­com.
25 Všet­ci, čo očakávate Hos­podina, buďte sil­ní a nech je pev­né vaše srd­ce.

EkumenickýŽalmy31

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček