EkumenickýŽalmy115

Žalmy

Nie nám, Hospodin, nie nám1 Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!
2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?
3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.
4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.
5 Majú ús­ta, ale nehovoria, majú oči, ale ne­vidia,
6 majú uši, ale ne­počujú, majú nosy, ale nečuchajú,
7 majú ruky, ale ne­hmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hlás­ka ne­vydajú.
8 Podob­ní im budú tí, čo ich zhotovujú, všet­ci, čo sa na ne spoliehajú.
9 Iz­rael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou po­mocou a štítom.
10 Áronov­ci, dúfaj­te v Hospodina! On je vašou po­mocou a štítom.
11 Hos­podinovi ctitelia, dúfaj­te v Hospodina! On vám je po­mocou a štítom.
12 Hos­podin na nás pamätá, žeh­ná nás; žeh­ná dom Iz­raelov, žeh­ná dom Áronov,
13 žeh­ná tých, čo ctia Hos­podina, malých i veľkých.
14 Kiež vás rozm­noží Hos­podin, vás i vašich synov!
15 Požeh­naní, ktorí pat­ríte Hos­podinovi. On utvoril nebo i zem.
16 Nebesia pat­ria Hos­podinovi, zem dal ľuďom.
17 Mŕt­vi nebudú chváliť Hos­podina, ni­kto z tých, čo zo­stupujú do hrobového ticha,
18 ale my budeme dob­rorečiť Hos­podinovi od­teraz až naveky. Haleluja!

EkumenickýŽalmy115

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček