EkumenickýŽalmy146

Žalmy

Chváľ, duša moja, Hospodina!1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hos­podina!
2 Chváliť budem Hos­podina, kým žijem, hrať a spievať budem svoj­mu Bohu po celý život.
3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, lebo ne­môže po­môcť.
4 Keď vy­j­de z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň pad­nú ich plány.
5 Blaho­slavený ten, komu po­máha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hos­podina, svoj­ho Boha.
6 On utvoril nebo, zem, more a všet­ko, čo je v nich. On za­chováva ver­nosť naveky.
7 On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.
8 Hos­podin dáva slepým zrak, Hos­podin dvíha skľúčených, Hos­podin miluje spravod­livých.
9 Hos­podin chráni cudzin­cov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bez­božníkov.
10 Hos­podin bude kraľovať naveky. Si­on, tvoj Boh bude vlád­nuť z pokolenia na po­kolenie. Haleluja!

EkumenickýŽalmy146

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček