EkumenickýŽalmy79

Žalmy

Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania1 Ásafov žalm. Bože, do tvoj­ho dedičs­tva vtrh­li po­hania, poškvr­nili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovis­ko.
2 Mŕt­voly tvojich služob­níkov vy­dali za po­krm nebes­kým vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri.
3 Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a ne­mal ich kto po­chovať.
4 Svojim susedom sme sa stali terčom po­tupy, svoj­mu okoliu sme na po­smech a hanu.
5 Do­kedy ešte, Hos­podin? Chceš sa stále hnevať? Do­kedy bude tvoja žiar­livosť horieť ako oheň?
6 Vy­lej svoje roz­horčenie na po­hanov, ktorí ťa ne­uz­návajú, na kráľov­stvá, čo ne­vzývajú tvoje meno!
7 Veď zožierali Jákoba a pus­tošili jeho obyd­lia.
8 Ne­vyčítaj nám viny pred­kov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme cel­kom bez­moc­ní.
9 Po­môž nám, Bože, naša spása, pre slávu svoj­ho mena! Vy­sloboď nás a od­pusť nám hriechy pre svoje meno!
10 Prečo majú po­hania vravieť: Kde je ich Boh? Nech po­hania pred našimi očami po­znajú po­mstu za preliatu krv tvojich sluhov!
11 Nech k tebe prenik­ne vzdychanie zajatých! Mocou svoj­ho ramena za­chovaj synov od­súdených na sm­rť.
12 Našim susedom sedem­násob­ne od­plať do lona hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane!
13 My, tvoj ľud, ovce na tvojej pas­tve, budeme ti ďakovať naveky, z pokolenia na po­kolenie rozp­rávať o tvojich chvályhod­ných činoch.

EkumenickýŽalmy79

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček