EkumenickýŽalmy89,3

Žalmy 89:3

Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.


Verš v kontexte

2 Milo­sr­den­stvo Hos­podina chcem ospevovať naveky, tvoju ver­nosť hlásať svojimi ús­tami z pokolenia na po­kolenie.
3 Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.
4 Uzav­rel som zmluvu so svojím vy­voleným, pri­sahal som Dávidovi, svoj­mu služob­níkovi:

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som po­vedal: Milosť sa bude budovať na veky. A čo do nebies, na nich upev­níš svoju prav­du, jako si povedal:

Evanjelický

3 Lebo si riekol: Naveky je po­stavená milosť v nebesiach, na nich si upev­nil svoju ver­nosť.

Ekumenický

3 Po­vedal som: Tvoje milo­sr­den­stvo je po­stavené naveky, tvoja ver­nosť je pev­ná ako nebesia.

Bible21

3 Tvrdím, že tvá lás­ka má věčné základy, nebesa jsou po­tvrzením tvé věrnosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček