RoháčekŽalmy50

Žalmy

1 Žalm Azafov. Sil­ný Bôh bohov, Hos­podin prehovoril a za­volal na zem od východu sln­ka až po jeho západ.
2 So Si­ona, s do­konalej krásy za­skvel sa Bôh.
3 Prij­de náš Bôh a nebude mlčať; oheň bude žrať pred ním, a vôkol neho bude náramná vích­rica.
4 Za­volá na nebesia hore a na zem, aby súdil svoj ľud a povie:
5 Shromaždite mi mojich svätých, ktorí učinili so mnou sm­luvu pri obeti.
6 A nebesia budú oznamovať jeho spraved­livosť, lebo on, Bôh, je sud­com. Sélah.
7 Počuj, môj ľude, a budem hovoriť; pozoruj, Iz­raelu, a budem svedčiť proti tebe: Bohom, tvojím Bohom som ja!
8 Ne­viním ťa pre tvoje bit­né obeti ani pre tvoje zápaly, k­toré sú stále predo mnou.
9 Ne­vez­mem z tvoj­ho domu jun­ca a z tvojich chlievov koz­lov.
10 Lebo veď moja je všet­ka les­ná zver i hovädá na tisícich vr­choch.
11 Znám všet­ko vtác­tvo všet­kých vrchov, a poľné zvieratá sú vo vedomí u mňa.
12 Ak zlačniem, ne­poviem ti toho, lebo môj je okruh zeme i jeho náp­lň.
13 A po­tom či azda jedám mäso volov a pijem krv koz­lov?
14 Obetuj Bohu chválu a splň Naj­vyššiemu svoje sľuby.
15 A vzývaj ma v deň súženia, vy­trh­nem ťa, a budeš ma oslavovať.
16 Ale bez­božníkovi hovorí Bôh: Čo tebe do toho, že rozp­rávaš moje ustanovenia a berieš moju sm­luvu do svojich úst,
17 keď ty nenávidíš káz­ne a za­vr­hol si moje slová za seba?
18 Ak vidíš zlodeja, hneď s ním bežíš a s cudzoložník­mi máš svoj podiel.
19 Svoje ús­ta púšťaš po zlom, a tvoj jazyk snuje lesť.
20 Usadzujúc sa hovoríš proti svoj­mu bratovi a na syna svojej mat­ky vr­háš po­tupu.
21 To si robil, a mlčal som. Dom­nieval si sa, že áno, i ja budem tebe podob­ný! Tres­tať ťa budem a predos­triem ti to pred oči!
22 A tak tedy roz­umej­te tomu, vy, ktorí za­búdate na Boha, aby som nejako ne­u­chvat­nul, a nebolo by toho, kto by vy­tr­hol!
23 Ten, kto obetuje chválu, ma ctí, a tomu, kto po­zoruje na s­voju cestu, ukážem spasenie Božie.

RoháčekŽalmy50