RoháčekŽalmy58

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov.
2 Či na­ozaj budete hovoriť o nemote spraved­livos­ti? Synovia človeka, súďte spraved­livo!
3 Ale áno, zo srd­ca robíte ne­právos­ti; vážite v zemi ukrut­nosť svojich rúk.
4 Bez­božníci sa uchýlili na ces­tu ne­právos­ti hneď od života mat­ky; blúdia hneď od narodenia tí, ktorí hovoria lož.
5 Majú v sebe jed, podob­ný jedu hada. jako jedovatý had hluchý, ktorý si za­pcháva ucho,
6 aby ne­počul hlasu za­klínačov, ­hlasu čarodejníka, vy­cvičeného v čaroch.
7 Bože, po­vy­vaľuj ich zuby v ich ús­tach, vy­lám tie črenové zuby mladých ľvov, ó, Hos­podine!
8 Nech sa roz­lejú ako voda, k­torá sa rozp­lýva a miz­ne. A keby niek­to z nich natiahol lučište a naložil svoje šípy, nech sú, jako čo by boly porezané!
9 Nech sú jako slimák, ktorý sa rozp­lýva a ide ta; jako mŕtvy plod ženy, nech tak neuvidia sln­ka!
10 Prv ako pocítia vaše hr­n­ce horiaci bodliak, nech ho, už či surového a či horúceho, za­chváti vích­rica!
11 Nech sa raduje spraved­livý, že vidí po­mstu a nech umyje svoje nohy v krvi bez­božníka,
12 a nech po­vie človek, že áno, má spraved­livý z toho užitok, že robí spravedlivo, a že áno, sú Bohovia, ktorí súdia už tu na zemi.

RoháčekŽalmy58