RoháčekŽalmy110

Žalmy

1 Dávidov. Žalm. Hos­podin riekol môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, do­kiaľ ne­položím tvojich ne­priateľov za podnožie tvojim nohám.
2 Hos­podin vy­šle ber­lu tvojej sily so Si­ona povediac: Vlád­ni pro­stred svojich ne­priateľov!
3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.
4 Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.
5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.
6 Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕt­vol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.
7 Z po­toka na ces­te bude piť; pre­to po­výši hlavu.

RoháčekŽalmy110