RoháčekŽalmy15

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podine, kto bude po­hos­tíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vr­chu tvojej svätos­ti?
2 Ten, kto chodí bez­úhon­ne, činí spraved­livosť a hovorí prav­du svojím srd­com;
3 kto ne­ohovára svojím jazykom, ne­učiní svoj­mu priateľovi zlého a na svoj­ho blížneho ne­vznesie po­tupy;
4 v ktorého očiach ne­má cti za­vr­hnutý, ale tých, ktorí sa boja Hos­podina, ctí; kto, keď pri­sahal, čo i na s­voje zlé, ne­zmení;
5 kto nedáva svojich peňazí na úžeru a proti ne­vin­nému ne­vez­me ú­plat­ného daru. Ten, kto to činí, ne­poh­ne sa na veky.

RoháčekŽalmy15