RoháčekŽalmy86

Žalmy

1 Mod­lit­ba Dávidova. Na­kloň, Hos­podine, svoje ucho a vyslyš ma, lebo som bied­ny a chudob­ný.
2 Os­tríhaj moju dušu, lebo si mi dal svoju milosť. Za­chráň svoj­ho služob­níka, ty, môj Bože, toho, ktorý sa nadeje na teba.
3 Zmiluj sa nado mnou, Pane, lebo na teba volám každého dňa.
4 Roz­veseľ dušu svoj­ho služob­níka, lebo k tebe, ó, Pane, po­z­dvihujem svoju dušu.
5 Lebo ty, Pane, si dob­rotivý a hotový od­pus­tiť a máš mnoho milos­ti pre všet­kých, ktorí volajú na teba.
6 Počuj, Hos­podine, moju mod­lit­bu a po­zoruj na hlas mojich po­kor­ných prosieb.
7 V deň svoj­ho súženia volám na teba, lebo ma vy­slýchaš.
8 Nieto takého medzi boh­mi, jako si ty, ó, Pane, a niet skut­kov, ako sú tvoje.
9 Všet­ky národy, ktoré si učinil, prij­dú a budú sa klaňať pred tebou, Pane, a budú ctiť tvoje meno.
10 Lebo ty si veľký a činíš divy; ty sám jediný si Bôh.
11 Vy­uč ma, Hos­podine, svojej ces­te, aby som chodil v tvojej prav­de, sús­treď moje srd­ce na bázeň svoj­ho mena.
12 Oslavovať ťa budem, Pane, môj Bože, celým svojím srd­com a tvoje meno budem ctiť na veky.
13 Lebo tvoja milosť je veľká nado mnou a vy­tr­hol si moju dušu z naj­hl­bšieho pek­la.
14 Ó, Bože, pyšní po­vs­tali proti mne, a haj­no násil­níkov hľadá moju dušu, a ne­pred­stavili si teba pred seba.
15 Ale ty, Pane, si sil­ný Bôh ľútos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievajúci, mnohej milos­ti a prav­dy.
16 Ob­ráť svoju tvár ku mne a zmiluj sa nado mnou! Daj svoj­mu služob­níkovi svoju silu a za­chráň syna svojej diev­ky!
17 Učiň pri mne znamenie na dob­ré, čo keď uvidia tí, ktorí ma nenávidia, budú sa han­biť, že ty, Hos­podine, si mi po­mohol a po­tešil si ma.

RoháčekŽalmy86