RoháčekŽalmy92

Žalmy

1 Žalm. Pieseň na sobot­ný deň.
2 Dob­re je oslavovať Hos­podina a spievať tvoj­mu menu žal­my, ó, Naj­vyšší!
3 Zves­tovať za rána tvoju milosť a tvoju prav­du po nociach
4 pri nás­troji o desiatich strunách, pri har­fe, pri ľúbez­ných zvukoch hud­by na citaru.
5 Lebo si ma ob­veselil, Hos­podine, svojím dielom; plesať budem pre skut­ky tvojich rúk.
6 Aké veľké sú tvoje skut­ky, Hos­podine! Pre­veľmi hl­boké sú tvoje myšlien­ky.
7 Hoväd­ný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie.
8 Keď aj rastú bez­božníci jako bylina, a kvit­nú všet­ci činitelia ne­právos­ti, je to nato, aby boli vy­hladení na večné veky.
9 Ale ty, Hos­podine, si naj­vyšší na veky!
10 Lebo hľa, tvoji ne­priatelia, Hos­podine, lebo hľa, tvoji ne­priatelia za­hynú. Roz­pŕch­nu sa všet­ci činitelia ne­právos­ti.
11 A vy­z­dvih­neš môj roh ako roh jednorožca; budem poliaty čer­stvým olejom.
12 A moje oko sa podíva na tých, ktorí ma strežú; moje uši počujú o zlost­níkoch, ktorí po­vs­távajú proti mne.
13 Spraved­livý bude kvit­núť ako pal­ma, poras­tie do vy­soka jako ced­ra na Libanone.
14 Tí, ktorí sú za­sadení v dome Hos­podinovom, budú kvit­núť vo dvoroch nášho Boha.
15 Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení,
16 aby zves­tovali, že je Hos­podin priamy, moja skala, a že niet pri ňom nijakej neprávosti.

RoháčekŽalmy92