RoháčekŽalmy79

Žalmy

1 Žalm Azafov. Bože, po­hania vtrh­li do tvoj­ho dedičs­tva; poškvr­nili chrám tvojej svätos­ti. Ob­rátili Jeruzalem na hromadu rumov.
2 Dali mŕt­ve telá tvojich služob­níkov za po­krm nebes­kým vtákom, telá tvojich svätých zem­skej zveri.
3 Vy­liali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema, a nebolo toho, kto by po­choval.
4 Stali sme sa po­tupou svojim súsedom, po­smechom a út­ržkou tým, ktorí vôkol nás.
5 Až do­kedy sa budeš hnevať, Hos­podine? Či len na veky? Dokedy bude horieť tvoja žiar­livosť ako oheň?
6 Vy­lej svoj prch­ký hnev na národy, ktoré ťa ne­znajú, a na kráľov­stvá, ktoré ne­vzývajú tvoj­ho mena,
7 lebo zjedaJakoba a pus­tošia jeho obyd­lie.
8 Ne­pamätaj nám na ne­právos­ti našich predkov. Nech nás rých­le predídu tvoje milo­sr­den­stvá, lebo sme veľmi zbiedení.
9 Po­môž nám, Bože nášho spasenia, pre slávu svoj­ho mena a vy­trh­ni nás a pri­kry naše hriechy pre svoje meno!
10 Prečo majú hovoriť po­hania: Kdeže je ich Bôh? ! Nech sa po­zná medzi po­han­mi, pred našimi očami, po­msta za krv tvojich služob­níkov, ktorá bola vy­liata.
11 Nech prij­de pred tvoju tvár vzdychanie väzňa! Podľa veľkos­ti moci svojho ramena učiň to, že by zbud­lo zo synov smr­ti.
12 A od­plať našim súsedom sedem­násob­ne do ich lona za ich po­tupu, ktorou ťa po­tupovali, Pane!
13 Ale my, tvoj ľud a stádo tvojej pas­tvy, ťa budeme chváliť na veky, z po­kolenia na po­kolenie budeme rozp­rávať tvoju chválu.

RoháčekŽalmy79