RoháčekŽalmy87

Žalmy

1 Synov Kórachových. Žalm. Pieseň. Jeho zá­klad je na vr­choch svätos­ti.
2 Hos­podin miluje brány Si­ona viacej než všet­ky príbyt­ky Jakobove.
3 Pre­sláv­ne sú to veci, ktoré sa hovoria o tebe, ó, mes­to Božie! Sélah.
4 Budem pri­pomínať tým, ktorí ma znajú, Rahaba a Babylon, hľa, Filišteu a Týrus s Kúšom. Povedia: Ten­to sa tam narodil.
5 A o Si­one sa po­vie: Ten i tamten sa narodil v ňom, a on, Naj­vyšší, ho upev­ní.
6 Hos­podin bude vy­počitovať pri popise národov a povie: Ten­to sa tam narodil. Sélah.
7 A speváci jako aj od rados­ti poskakujúci budú vyznávať: Všet­ky moje pramene v tebe.

RoháčekŽalmy87