RoháčekŽalmy81

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Gitťan­ka. Azafov.
2 Plesaj­te Bohu, našej sile! Po­krikuj­te radost­ne Bohu Jakobov­mu.
3 Vez­mite žal­tár a daj­te bubon, citaru ľúbych ­zvukov i s har­fou!
4 Trúb­te na trúbu na nov­mesiac, na spl­n­mesiac, v deň nášho sviat­ku.
5 Lebo je to ustanovením Iz­raelovi, poriad­kom Boha Jakobov­ho.
6 Dal to na svedoc­tvo v Jozefovi, keď bol vy­šiel proti Egypt­skej zemi, k­de som počúval jazyk, ktorého som ne­znal.
7 Po­vedal: Opros­tím jeho plece zpod bremena; jeho ruky prej­dú ta od murár­skej nádoby.
8 Volal si v súžení, a vy­trh­nul som ťa; ohlásil som sa ti zo skrýše hromu; zkúšal som ťa pri vodách sváru. Sélah.
9 Povedal som: Počuj, môj ľude, a dám ti svedoc­tvo, tebe, Iz­raelu, ak ma chceš počuť.
10 Nebude u teba cudzieho boha, ani sa nebudeš klaňať bohu cudziny.
11 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ot­vor svoje ús­ta na široko, a na­pl­ním ich.
12 Ale môj ľud ne­pos­lúchol môj­ho hlasu, a Iz­rael sa mi nech­cel poddať.
13 A pre­to som ho pus­til, aby robili podľa námys­lu svoj­ho srd­ca, aby chodili podľa svojich rád.
14 Ó, keby ma bol počúval môj ľud! Keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách!
15 Len ešte málo, a bol by som zo­hol ich ne­priateľov a ob­rátil svoju ruku na ich protiv­níkov.
16 Tí, ktorí nenávidia Hos­podina, boli by sa mu lichot­ne korili, a ich čas by bol ­trval až na veky.
17 Bol by ich kr­mil jad­rom pšenice. A bol by som ťa sýtil medom zo skaly.

RoháčekŽalmy81