RoháčekŽalmy46

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm synov Kórachových na nápev: Devy. Pieseň.
2 Bôh nám je útočišťom a silou, po­mocou v súženiach, naj­denou veľmi dokázanou.
3 Pre­to sa nebudeme báť, ani keby zem uhla so svoj­ho mies­ta, a keby sa h­neď aj vrchy po­hybovaly a rútily sa doprostred mora.
4 Nech hučia a penia sa jeho vody; nech sa trasú vr­chy od jeho veleby! Sélah.
5 Rieka, jej po­toky ob­veseľujú mes­to Božie, svätyňu príbyt­kov Naj­vyššieho.
6 Bôh je v jeho strede, ne­poh­ne sa. Bôh mu po­môže nad ránom.
7 Búria sa národy? Klátia sa kráľov­stvá? Vy­dá svoj hlas, a hneď sa rozp­lýva zem.
8 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi; pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.
9 Poďte, vidz­te skut­ky Hos­podinove, jakých pus­tín narobil na zemi!
10 Činí voj­nám priet­rž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom
11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

RoháčekŽalmy46