RoháčekŽalmy44

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm synov Kórachových, vy­učujúci.
2 Bože, svojimi ušami sme slýchali, naši ot­covia nám rozp­rávali. Dielo si vy­konal za ich dní, za dáv­nych dní.
3 Ty si svojou rukou vy­hnal po­hanov a ich si osadil; porazil si národy a ich si rozp­lodil.
4 Lebo ne­opanovali dedične zeme svojím mečom, ani im ne­pomoh­lo ich rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svet­lo tvojej tvári, pre­tože si ich ľúbil.
5 Ty, ty si môj Kráľ, ó, Bože! Pri­káž hoj­nému spaseniu Jakobov­mu.
6 V tebe po­kolieme svojich protiv­níkov a v tvojom mene pošliapeme tých, ktorí po­vs­távajú proti nám.
7 Lebo sa nenadejem na svoje lučište, ani ma nezach­ráni môj meč.
8 Ale ty si nás vše zachránil od našich protiv­níkov a za­han­bil si tých, ktorí nás nenávideli.
9 Bohom sa chválime každý deň, a tvoje meno, ó, Bože, budeme chváliť na veky. Sélah.
10 No, hľa, od­vr­hol si nás a za­han­bil a ne­vychádzaš s našimi voj­skami.
11 Ob­rátil si nás naz­pät od protiv­níka, a tí, ktorí nás nenávidia, rozch­vátali si naše imanie.
12 Dal si nás, aby sme boli jako ovce na zjedenie, a rozp­týlil si nás medzi po­han­mi.
13 Predal si svoj ľud za nič a nežiadal si za nich veľkého predaj­ného.
14 Učinil si to, aby sme boli svojim súsedom za po­tupu, za po­smech a za út­ržku tým, ktorí bývajú vôkol nás.
15 Učinil si nás porekad­lom medzi po­han­mi a spôsobil si to, aby medzi národami krútili hlavou nad na­mi.
16 Každý deň je môj stud predo mnou, a han­ba mojej tvári ma po­krýva
17 pre hlas po­tupujúceho a rúhajúceho sa, pre z­lost­nú tvár ne­priateľa a po­mstiaceho sa.
18 To všet­ko prišlo na nás, avšak sme nezabud­li na teba ani sme klamom ne­porušili tvojej sm­luvy.
19 Naše srd­ce ne­us­túpilo zpät, ani náš krok ne­uh­nul od tvojej stez­ky,
20 keď si nás aj zdr­vil na mies­te šakalov a po­kryl si nás tôňou smr­ti.
21 Keby sme boli za­bud­li na meno svoj­ho Boha a rozp­re­streli ruky k cudziemu bohu,
22 či by toho ne­vyhľadal Bôh? ! Lebo veď on zná taj­nos­ti srd­ca.
23 Lebo pre teba sme vraždení každého dňa, po­važovaní sme za ovce na za­bitie.
24 Pre­cít­ni! Prečo spíš, ó, Pane? Pre­buď sa; nezamietaj na večnosť!
25 Prečo skrývaš svoju tvár? A prečo zabúdaš na naše trápenie a na náš útisk?
26 Lebo naša duša je zo­hnutá do prachu, a náš život je držaný pri zemi.
27 Po­vs­taň nám na po­moc a vy­kúp nás pre svoju milosť!

RoháčekŽalmy44