RoháčekŽalmy4

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót, ­strunový to nás­troj hudobný. Žalm Dávidov.
2 Ohlás sa mi, keď volám, ó, Bože mojej spraved­livos­ti, k­torý si mi v úz­kos­ti uprie­stranňoval. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju mod­lit­bu!
3 Synovia ­smr­teľného človeka, do­kiaľ bude tupená moja sláva? Dokiaľ budete milovať már­nosť, hľadať lož? ! Sélah.
4 Ale vedz­te, že Hos­podin učiní zvlášt­nu vec pri svojom milom. Hos­podin vy­slyší, keď budem volať k ne­mu.
5 Zľak­nite sa a neh­rešte; hovor­te o tom vo svojom srd­ci na svojej loži a mlčte! Sélah.
6 Obetuj­te obeti spraved­livos­ti a nadej­te sa na Hos­podina.
7 Mnohí hovoria: Kto nám ukáže dob­ré? ! Po­z­dvih­ni na nás svet­lo svojej tvári, ó, Hos­podine!
8 A dáš do môj­ho srd­ca väčšiu radosť, ako majú oni vtedy, keď sa im urodí hoj­nosť zbožia, a keď na­tlačia množs­tvo vína.
9 V po­koji oboje: i ľah­nem i budem spať, lebo ty, Hos­podine, mi sám dáš bývať bez­pečne.

RoháčekŽalmy4