RoháčekŽalmy93

Žalmy

1 Hos­podin kraľuje. Ob­liekol veleb­nosť. Hos­podin sa ob­liekol a opásal sa silou. Áno, upev­nil aj okruh sveta, aby sa ne­pohol.
2 Tvoj trón stojí pev­ne od pradáv­na, od večnos­ti si ty.
3 Rieky po­z­dvihujú, Hos­podine, rieky po­z­dvihujú svoj hukot; rieky po­z­dvihujú svoje vl­nobitie.
4 Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny mor­ské sil­nejší je na výsos­ti Hos­podin.
5 Tvoje svedoc­tvá sú pre­veľmi is­té. Tvojemu domu sluší svätosť, Hos­podine, na večné časy.

RoháčekŽalmy93