RoháčekŽalmy133

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hľa, aké dob­ré a jaké milé je to, keď bratia pre­bývajú jed­nomyseľne spolu!
2 Je to jako výbor­ný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha.
3 Je to jako rosa Her­mona, ktorá so­stupuje na vr­chy Si­ona. Lebo tam pri­kázal Hos­podin požeh­naniu, životu až na veky.

RoháčekŽalmy133