RoháčekŽalmy143

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podine, počuj moju mod­lit­bu; po­zoruj ušima moje po­kor­né pros­by! Ohlás sa mi vo svojej ver­nos­ti pre svoju spraved­livosť.
2 A ne­vchádza so svojím služob­níkom v súd, lebo by nebol pred tebou spraved­livý ni­kto živý.
3 Pre­to, že ne­priateľ stíha moju dušu, dep­ce môj život na zem, po­sadil ma do tmy, takže som ako tí, ktorí dáv­no po­mreli,
4 môj duch nyje vo mne, a moje srd­ce hynie v mojom vnút­ri.
5 Roz­pomínam sa na predošlé dni; roz­mýšľam o všet­kých tvojich skut­koch; roz­jímam o diele tvojich rúk.
6 Rozp­res­tieram svoje ruky k tebe; moja duša p­ráh­ne po tebe jako vy­práh­la zem. Sélah.
7 Rých­le ma vy­slyš, Hos­podine, môj duch hynie; ne­skrývaj predo mnou svojej tvári, lebo by som bol podob­ný tým, ktorí so­stupujú do jamy.
8 Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa nadejem. Oznám mi ces­tu, ktorou mám ísť, lebo k tebe po­z­dvihujem svoju dušu.
9 Vy­trh­ni ma z moci mojich ne­priateľov, Hos­podine; k tebe sa skrývam.
10 Na­uč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Bôh; tvoj dob­rý Duch nech ma vedie po rov­nej zemi.
11 Pre svoje meno, Hos­podine, ma obživ; vo svojej spraved­livos­ti vy­veď moju dušu zo súženia!
12 A vo svojej milos­ti vy­plieň mojich ne­priateľov a za­hub všet­kých, ktorí trápia moju dušu, lebo ja som tvoj služob­ník.

RoháčekŽalmy143