RoháčekŽalmy51

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.
3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.
4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;
5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.
6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spraved­livý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.
7 Hľa, v ne­právos­ti som splodený, a v hriechu ma počala moja mat­ka.
8 Hľa, praješ si prav­du vo vnútor­nos­tiach. A tedy v skrytom mi daj znať múd­rosť.
9 Očis­ti ma od hriechu yzopom, a budem čis­tý; umy ma, a budem belší ako sneh.
10 Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesaly moje kos­ti, ktoré si zdr­til.
11 Skry svoju tvár pred mojimi hriechami a za­hľaď všet­ky moje ne­právos­ti.
12 Stvor mi čis­té srd­ce, ó, Bože, a ob­nov priameho ducha v mojom vnút­ri.
13 Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.
14 Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!
15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.
16 Vy­trh­ni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môj­ho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spraved­livosť.
17 Pane, ot­vor moje rty, a moje ús­ta budú zves­tovať tvoju chválu!
18 Pre­tože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochot­ne; v zápal­nej obeti ne­máš záľuby.
19 Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.
20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!
21 Vtedy sa ti budú ľúbiť obeti spraved­livos­ti, zápal a cel­ková obeť; vtedy budú obetovať jun­cov na tvojom ol­tári.

RoháčekŽalmy51