RoháčekŽalmy147

Žalmy

1 Hal­lelujah, ch­váľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žal­my, lebo je to k­rás­ne a milé; slušná je chvála.
2 Staviteľom Jeruzalema je Hospodin; shromaždí rozp­týlených Iz­raelových,
3 ten, ktorý uzdravuje skrúšených srd­com a ob­väzuje ich boľaviny,
4 ktorý počíta počet hviezd a každú z nich volá menom.
5 Veľký je náš Pán a ne­smier­ny v sile; jeho roz­um­nos­ti nieto počtu.
6 Hos­podin po­máha po­kor­ným a bezbožných snižuje až k zemi.
7 Spievaj­te Hos­podinu chválu! Spievaj­te nášmu Bohu žal­my pri citare,
8 tomu, ktorý pri­krýva nebesia hus­tými ob­laky, ktorý na­strojuje zemi dážď, ktorý pôsobí, aby na vr­choch rá­stla tráva,
9 ktorý dáva hovädu jeho po­krm i mladým hav­ranom, ktorí volajú.
10 Ne­má záľuby v sile koňa ani sa nekochá v lýt­kach muža.
11 Hos­podin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja, v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť.
12 Vy­chvaľuj Jeruzaleme Hos­podina! Si­one, chváľ svoj­ho Boha!
13 Lebo upevňuje závory tvojich brán; žeh­ná tvojich synov v tebe;
14 on pôsobí, aby tvoje hranice maly po­koj; sýti ťa beľou pšenice;
15 vy­siela svoju reč na zem; jeho slovo beží až veľmi rých­le;
16 dáva sneh ako vl­nu; roz­sýpa inovať ako popol;
17 hádže svojím ľadom ako skyvami. Kto ob­stojí pred jeho zimou?
18 A zase keď pošle svoje slovo, topí to; keď za­veje svojím vet­rom, tečú vody;
19 oznamuje svoje slovo Jakobovi, svoje ustanovenia a svoje súdy Iz­raelovi.
20 Ne­učinil tak ni­ktorému národu, a p­reto neznajú jeho súdov. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy147