RoháčekŽalmy1

Žalmy

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.
2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.
3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
4 Nie tak bez­božní, ale tí budú jako plevy, ktoré roz­háňa vietor.
5 Pre­to ne­ob­stoja bez­božní na súde ani hriešnici v shromaždení spraved­livých.
6 Lebo Hos­podin zná ces­tu spraved­livých, ale ces­ta bez­božných za­hynie.

RoháčekŽalmy1