RoháčekŽalmy130

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Z hl­bín volám na teba, Hos­podine.
2 Pane, počuj môj hlas! Nech po­zorujú tvoje uši na hlas mojich po­kor­ných prosieb!
3 Ak budeš hľadieť na ne­právos­ti, Hospodine, Pane, kto ob­stojí?
4 Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli.
5 Očakávam na Hos­podina, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo.
6 Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána, strážcovia rána.
7 Iz­raelu, čakaj na Hos­podina, lebo u Hos­podina je milosť a hoj­né u neho vy­kúpenie.
8 A on vy­kúpi Iz­raela zo všet­kých jeho ne­právos­tí.

RoháčekŽalmy130