RoháčekŽalmy129

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Veľmi ma sužovali od mojej mlados­ti! Nože nech po­vie Iz­rael!
2 Veľmi ma sužovali od mojej mlados­ti, ale ma ne­premoh­li.
3 Oráči orali po mojom chrb­te a vy­háňali dl­hé bráz­dy.
4 Ale Hospodin je spravedlivý; pop­retínal po­v­razy bez­božníkov.
5 Budú sa han­biť a uhnú zpät všet­ci, ktorí nenávidia Si­ona.
6 Budú jako tráva na strechách, ktorá uschne, prv ako ju vy­tr­hajú,
7 ktorou žnec ne­na­pl­ní svojej ruky ani náručia ten, kto viaže snopy.
8 A ne­povedia tí, ktorí poj­dú po­mimo: Požeh­nanie Hos­podinovo na vás; dob­rorečíme vám v mene Hos­podinovom.

RoháčekŽalmy129