RoháčekŽalmy85

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Synov Kórachových. Žalm.
2 Hos­podine, ty si bol kedysi láskavý na svoju zem; pri­viedol si zpät zajatých Jakobových.
3 Od­pus­til si ne­právosť svoj­ho ľudu, pri­kryl si každý ich hriech. Sélah.
4 Od­pratal si všet­ku svoju prch­livosť; od­vrátil si sa od pále svoj­ho hnevu.
5 Na­vráť sa zase k nám, Bože našeho spasenia, a učiň priet­rž svoj­mu hnevu proti nám!
6 Či sa len na veky budeš hnevať na nás? Či budeš preťahovať svoj hnev na po­kolenie a po­kolenie?
7 Či nás ty zase ne­obživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe?
8 Ukáž nám, Hos­podine, svoju milosť a daj nám svoje spasenie!
9 Chcem počuť, čo hovorí sil­ný Bôh Hos­podin. Lebo is­teže hovorí po­koj svoj­mu ľudu a svojim svätým, len aby sa zase nenav­racovali k bláz­nov­stvu.
10 Áno, blíz­ke je jeho spasenie tým, ktorí sa ho boja, aby pre­bývala sláva v našej zemi.
11 Milosť a prav­da sa stret­nú; spraved­livosť a po­koj sa boz­kajú.
12 Prav­da bude pučať zo zeme, a spraved­livosť bude hľadieť z nebies.
13 V­tedy aj Hos­podin dá dob­ré, a naša zem vy­dá svoju úrodu.
14 Spraved­livosť poj­de pop­red­ku, a dob­ré položí svoje kroky na ces­tu.

RoháčekŽalmy85