RoháčekŽalmy105

Žalmy

1 Oslavuj­te Hos­podina! Vzývaj­te jeho meno! Oznamuj­te jeho skut­ky medzi národami!
2 Spievaj­te mu, spievaj­te mu žal­my! Roz­mýšľaj­te o všet­kých jeho divoch!
3 Chváľte sa menom jeho svätos­ti. Nech sa raduje srd­ce tých, ktorí hľadajú Hos­podina!
4 Hľadaj­te Hos­podina a jeho silu; hľadaj­te jeho tvár ustavične!
5 Pamätaj­te na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zá­zraky a na súdy jeho úst,
6 vy, semeno Ab­raháma, jeho služob­níka, synovia Jakobovi, jeho vy­volení!
7 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.
8 Pamätá na veky, na svoju sm­luvu, na slovo, k­toré prikázal, na tisíc po­kolení,
9 na svoju smluvu, ktorú učinil s Ab­rahámom, a na svoju prísahu, k­torú pri­sahal Izákovi.
10 A po­stavil to Jakobovi za ustanovenie, Iz­raelovi za večnú sm­luvu
11 po­vediac: Tebe dám Kananej­skú zem za podiel vášho dedičs­tva,
12 vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej po­hos­tín­mi.
13 A chodili od národa k národu a z kráľov­stva k inému ľudu.
14 Nedopus­til ni­ktorému človekovi, aby ich utis­koval, a kar­hal kráľov pre nich
15 povediac: Nedotýkaj­te sa mojich po­mazaných a mojim prorokom nerob­te zlého!
16 A keď pri­volal hlad na zem a polámal každú oporu chleba,
17 po­slal pred nimi z­namenitého muža; Jozef bol predaný za sluhu.
18 Sov­reli jeho nohy putami; jeho duša sa do­stala do železa,
19 až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho nezkúsila reč Hos­podinova jako oheň zlato.
20 V­tedy poslal kráľ a pre­pus­til ho, panov­ník národov, a roz­viazal ho.
21 Učinil ho pánom svoj­ho domu a panov­níkom nad celým svojím imaním,
22 aby pútal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho star­cov vy­učoval múd­ros­ti.
23 A tak prišiel Iz­rael do Egyp­ta, a Jakob po­hos­tínil v zemi Chámovej,
24 kde veľmi plod­ným učinil Hos­podin svoj ľud a učinil ho moc­nejším nad jeho protiv­níkov.
25 Pre­vrátil ich srd­ce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľs­tivo chovali na­proti jeho služob­níkom.
26 Po­slal Mojžiša, svoj­ho služob­níka, Árona, ktorého si vy­volil.
27 Pred­ložil im slová jeho znamení a zá­zrakov v zemi Chámovej.
28 Po­slal tmu a za­tmil, a ne­sprotivili sa jeho slovám.
29 Ob­rátil ich vody na krv a usmr­til ich ryby.
30 Ich zem sa hemžila žabami, a to aj v iz­bách ich kráľov.
31 Po­vedal, a prišla smes žížaly, vši vo všet­kých ich krajoch.
32 Dal im mies­to dažďa hrád, oheň horiaci plameňom, na ich zem.
33 A zbil ich vinič a ich fík a polámal stromy ich kraja.
34 Po­vedal, a prišly kobyl­ky a chrús­ti v množs­tve bez počtu.
35 A požraly všet­ku bylinu v ich zemi, jako aj požraly plody ich poľa.
36 K tomu ešte po­bil všet­ko pr­vorodené v ich zemi, pr­votinu každej ich sily.
37 A vy­viedol ich so strieb­rom a zlatom, a nebolo v jeho po­koleniach takého, ktorý by bol klesal.
38 Egypťania sa radovali, keď vy­chádzali; lebo padol na nich ich strach.
39 Roz­tiahol ob­lak na za­stretie a oheň, aby os­vecoval noc.
40 Keď si žiadal ľud, pri­viedol mu prepelice a sýtil ich chlebom z neba.
41 Ot­voril skalu, a tiek­ly vody; išly vy­práh­lou zemou jako rieka.
42 Lebo pamätal na slovo svojej svätos­ti, na Ab­raháma, svoj­ho služob­níka.
43 A tak vyviedol svoj ľud s veselosťou, s plesaním svojich vy­volených.
44 Dal im zeme po­hanov, a zdedili to, čo na­máhavou prácou nadobud­ly národy,
45 aby os­tríhali jeho ustanovenia a za­chovávali jeho zákony, Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy105