RoháčekŽalmy107

Žalmy

1 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.
2 Nech tak povedia vy­kúpení Hos­podinovi, ktorý ich vy­kúpil z ruky protiv­níka.
3 A shromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od pol­noci aj od mora.
4 Blúdili po púšti, po pus­tej ces­te, k­de nenašli mes­ta na bývanie.
5 Boli hladní i smäd­ní; ich duša omd­lievala v nich.
6 A keď kričali vo svojom súžení na Hos­podina, vy­trh­nul ich z ich úz­kos­ti
7 a viedol ich po rov­nej ces­te, aby išli do mes­ta na bývanie.
8 Nech oslavujú Hos­podina p­re jeho milosť a p­re jeho divy pred syn­mi človeka,
9 (lebo na­sycuje práh­núcu dušu a hladovitú dušu na­plňuje dob­rým)
10 tí, ktorí sedeli vo tme a v tôni smr­ti, spútaní biedou a železom,
11 pre­tože od­porovali rečiam sil­ného Boha a opo­vr­h­li radou Naj­vyššieho,
12 a pre­to zo­hnul ich srd­ce trápením; kles­li, a nebolo toho, kto by bol po­mohol.
13 A keď volali na Hos­podina vo svojom súžení, za­chránil ich z ich úz­kos­ti.
14 Vy­viedol ich zo tmy a z tône smr­ti a ich po­v­razy po­tr­hal.
15 Nech oslavujú Hos­podina p­re jeho milosť a p­re jeho divy pred syn­mi človeka,
16 pre­tože polámal medené dvere a po­sekal želez­né závory.
17 Ne­smysel­ní, trápili sa pre ces­tu svoj­ho pre­stúpenia a pre svoje ne­právos­ti!
18 Ich duša si ošk­livila každý po­krm, a pri­blížili sa až k bránam smr­ti.
19 Ale keď kričali na Hos­podina vo svojom súžení, za­chránil ich z ich úz­kos­tí.
20 Znova a znova po­slal svoje slovo a uzdravoval ich a vy­slobodzoval z ich m­nohej záhuby.
21 Nech oslavujú Hos­podina p­re jeho milosť a p­re jeho divy pred syn­mi človeka!
22 Nech obetujú obeti chvály a rozp­rávajú jeho skut­ky s plesaním.
23 Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách,
24 tí vidia skut­ky Hos­podinove a jeho divy v hl­bine.
25 Lebo keď len po­vie, spôsobí to, že po­vs­tane búr­livý vietor, ktorý do vy­soka dvíha jeho vl­ny.
26 H­neď vystupujú akoby do neba, h­neď zase sostupujú do priepasti; ich duša sa rozp­lýva v nebez­pečen­stve.
27 Motajú a klátia sa jako opilý, a všet­ka ich múd­rosť je tam!
28 A keď kričia na Hos­podina vo svojom súžení, vy­vodí ich z ich úz­kos­tí.
29 Za­stavuje búr­ku a ob­racia ju na tíšinu, a umĺkajú ich vl­ny.
30 ­Plav­ci sa radujú, že utích­ly, a on ich vedie do prí­stavu ich želania.
31 Nech oslavujú Hos­podina p­re jeho milosť a p­re jeho divy pred syn­mi človeka.
32 Nech ho vy­vyšujú v shromaždení ľudu, a nech ho chvália v za­sad­nutí star­cov.
33 Ob­racia rieky na púšť a vod­né pramene na vy­práh­lu sušinu,
34 úrod­nú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej.
35 Ob­racia púšť na jazero vody a vy­práh­lu zem na pramene vôd.
36 Osadzuje tam hlad­ných, a po­stavia si tam mesto na bývanie.
37 A po­sievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody.
38 Žeh­ná im, a množia sa veľmi, a ich dobyt­ka ne­umenšuje.
39 A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú snížení od sov­renia, všelijakého strádania a od žiaľu.
40 Vy­lieva opov­rženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pus­tine, k­de nieto ces­ty.
41 Po­vyšuje chudob­ného z trápenia a rozm­nožuje rodiny jako stádo oviec.
42 Uvidia to úp­rim­ní a budú sa radovať, ale každá ne­právosť za­pchá svoje ús­ta.
43 Kto je múd­ry, bude to os­tríhať, a takí porozumejú rôz­nej milosti Hos­podinovej.

RoháčekŽalmy107