RoháčekŽalmy28

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Na teba, Hos­podine, volám moja skalo! Ne­mlč, od­vrátený odo mňa, aby sa ne­stalo, že by si sa mi ne­oz­val, a ja by som bol podob­ný tým, ktorí so­stupujú do jamy.
2 Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.
3 Nezach­váť ma a neodvleč s bez­božnými a s tými, ktorí robia ne­právosť, ktorí hovoria o pokoji so svojimi blížnymi, kým je v ich srd­ci zlo.
4 Daj im podľa ich skut­ku a podľa nešľachet­nos­ti ich činov; daj im podľa diela ich rúk; za­plať im to, čo za­slúžili.
5 Lebo im nezáleží na tom, aby roz­umeli skut­kom Hos­podinovým a dielu jeho rúk. Roz­borí ich a ne­vybuduje.
6 Požeh­naný Hos­podin, lebo vy­slyšal hlas mojich po­kor­ných prosieb!
7 Hos­podin je mojou silou a mojím štítom; na neho sa nadeje moje srd­ce, a p­reto mi bude spomožené, moje srd­ce bude plesať, a budem ho oslavovať svojou piesňou.
8 Hos­podin im je silou, a pev­nosťou hoj­ného spasenia svoj­mu po­mazanému je on.
9 Spas, ó, Hospodine, svoj ľud a požeh­naj svoje dedičs­tvo, pas ich a nos ich až na veky!

RoháčekŽalmy28