RoháčekŽalmy27

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je mojím svet­lom a mojím spasením - koho sa budem báť? ! Hos­podin je pevnosťou môj­ho života - koho sa budem strachovať?!
2 Keď urobili zlost­níci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protiv­níci a moji ne­priatelia, oni kles­li a pad­li.
3 Keby sa voj­sko táborom roz­ložilo proti mne, nebude sa báť moje srd­ce; keby po­vs­tala proti mne voj­na, i v tom sa ja nadejem.
4 Jed­no si žiadam od Hos­podina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome Hos­podinovom po všetky dni svoj­ho života, aby som hľadel na krásu Hos­podinovu a zpytoval v jeho chráme;
5 lebo ma ukryje vo svojom stán­ku v zlý deň; skryje ma v skrýši svoj­ho stánu; vy­z­dvih­ne ma na skalu.
6 A tak teraz sa po­výši moja hlava nad mojich ne­priateľov okolo mňa, a budem, áno, budem obetovať v jeho stáne obeti radost­ného pokrikovania, budem spievať, a spievať budem Hos­podinovi žal­my.
7 Počuj, Hos­podine, môj hlas, volám; zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi!
8 Za teba hovorí moje srd­ce: Hľadaj­te moju tvár! Hľadám tedy, Hos­podine, tvoju tvár.
9 Ne­skrývaj svojej tvári predo mnou; nezapuď v hneve svoj­ho služob­níka, veď si bol mojou po­mocou; ne­od­miet­ni ma ani ma ne­opus­ti, Bože môj­ho spasenia!
10 Lebo môj otec i moja mat­ka ma opus­tili, ale Hos­podin ma pri­vinie k sebe.
11 Vy­uč ma, Hos­podine, svojej ces­te a veď ma po priamej stez­ke pre tých, ktorí strieh­nu na mňa.
12 Ne­vydaj ma do ľubovôle mojich protiv­níkov; lebo po­vs­tali falošní sved­kovia proti mne i ten, kto srší ukrut­nosťou.
13 Keby som nebol veril, že budem zrieť dob­ré Hos­podinovo v zemi živých, už by som bol dáv­no zahynul.
14 Očakávaj na Hos­podina, buď sil­ný, a nech je moc­né tvoje srd­ce, a očakávaj na Hos­podina!

RoháčekŽalmy27