RoháčekŽalmy20

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Nech sa ti ozve Hos­podin v deň súženia; nech ťa vy­výši meno Boha Jakobov­ho!
3 Nech ti pošle po­moc zo svätyne a nech ťa podop­rie so Si­ona!
4 Nech sa roz­pamätá na všet­ky tvoje žer­tvy a tvoje zápal­né obeti nech má za tučné! Sélah.
5 Nech ti dá podľa žiados­ti tvojho srd­ca a nech vy­pl­ní každý tvoj úmysel.
6 Nech plesáme v tvojom spasení, a v mene svoj­ho Boha vztýčime prápor. Nech na­pl­ní Hos­podin všet­ky tvoje pros­by!
7 Teraz viem, že Hos­podin za­chraňuje svoj­ho po­mazaného, ozve sa mu z nebies svojej svätos­ti; v hr­din­skej sile sa mu ozve spasenie jeho pravice.
8 Títo dúfajú vo vozoch a tam­tí v koňoch, ale my si pri­pomíname meno Hos­podina, svojeho Boha.
9 Oni kles­li a pad­li, ale my stojíme a budeme pev­ne stáť.
10 Za­chráň, Hos­podine! Kráľ, náš Bôh, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať.

RoháčekŽalmy20