RoháčekŽalmy40

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Túžob­ne som očakával na Hos­podina, a na­klonil sa ku mne a počul moje volanie o po­moc.
3 Vy­tiahol ma z hučiacej jamy, z bah­nivého blata, a po­stavil moje nohy na skalu a stavia pev­ne moje kroky.
4 A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadejať sa budú na Hos­podina.
5 Blaho­slavený muž, ktorý položil Hos­podina za svoju nádej a ne­ob­racia sa k pyšným a k tým, ktorí chodia za lžou.
6 Mnohé a veľké sú tvoje divy, ktoré si ty učinil, Hos­podine, môj Bože, a tvoje myšlien­ky, v­zťahujúce sa na nás! Ni­kto sa ne­môže tebe prirov­nať! Povedal som: Budem to oznamovať a hovoriť o tom. Ale je toho taká sila, že sa to nedá vy­rozp­rávať.
7 Bit­nej obeti a po­svät­ného daru ol­tár­neho si nech­cel; uši si mi ot­voril. Zápal­nej obeti a obeti za hriech si nežiadal.
8 Vtedy som po­vedal: Hľa, idem, ako je o mne na­písané v knihách.
9 Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútor­nos­tiach.
10 Zves­toval som spraved­livosť vo veľkom shromaždení; hľa, nez­dŕžal som svojich rtov, Hos­podine, ty vieš.
11 Ne­uk­ryl som tvojej spraved­livos­ti vo svojom srd­ci; po­vedal som o tvojej ver­nos­ti a o tvojom spasení. Nezatajil som veľkému shromaždeniu tvojej milos­ti a tvojej prav­dy.
12 A ty, Hos­podine, nezad­ržíš svojej ľútos­ti odo mňa; tvoja milosť a tvoja prav­da nech ma stále os­tríhajú!
13 Lebo sa so všet­kých strán shr­nulo na mňa toľko zlého, že tomu nieto počtu. Do­stih­ly ma moje ne­právos­ti, takže ne­môžem vidieť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, a moje srd­ce ma opus­tilo.
14 Ráč, ó, Hos­podine, vy­trh­núť ma! Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
15 Nech sa han­bia a rumenejú všet­ci dovedna, ktorí hľadajú moju dušu, aby ju za­hladili! Nech uhnú zpät a stydia sa, ktorí chcú moje zlé.
16 Nech spust­nú pre svoju haneb­nosť, všet­ci tí, ktorí mi hovoria: Aha, aha!
17 Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú a nech hovoria po­vždy: Veľký je Hos­podin! všet­ci tí, ktorí milujú tvoje spasenie!
18 A ja, keď aj som bied­ny a chudob­ný, ale Pán pečuje o mňa. Mojou po­mocou a mojím vy­sloboditeľom si ty, môj Bože. Ne­od­kladaj!

RoháčekŽalmy40